De Organisatie

Stichting OPOGO als schoolbestuur
Sinds 1 januari 2005 vallen alle openbare basisscholen op het eiland, waaronder de speciale school voor basisonderwijs, onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO). De stichting omvat 13 scholen, zo'n 1600 leerlingen, 170 personeelsleden, een onderwijsbureau met 6 medewerkers en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht ziet intern toe op het reilen en zeilen van de stichting sinds 2011-2012. Ook de natuurlijke en wettelijke band met de gemeente(n) ligt vast in de statuten.

De Raad van Toezicht (RvT) en de rol van de gemeente
Vanaf 2011-2012 ziet de Raad van Toezicht intern toe hoe de stichting reilt en zeilt. De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvT. Hoe de informatieplicht naar de gemeente(n) verloopt en waar die zeggenschap over houdt is geregeld in onze statuten. Zie kopje "De stichting" onder "Over SOPOGO" in het hoofdmenu of "Visie, beleid en statuten". De RvT kent een rooster van aftreden. Er is een profiel opgesteld voor eventuele nieuwe kandidaten. 

Het college van Bestuur 
Gezien de grootte van de stichting bestaat het CvB vooralsnog uit een professionele directeur-bestuurder. Hij wordt gevoed vanuit onderwijsbureau, directieoverleg, GMR en/of andere belanghebbenden alvorens een besluit te nemen. De directeur bestuurder is officieel eindverantwoordelijk voor de organisatie, de totale onderwijskwaliteit, het personeel, de financien, de huisvesting etc. Veel verantwoordelijkheden worden gemandateerd aan medewerkers en schooldirecties. Er is een profielschets opgesteld voor de functie van directeur-bestuurder SOPOGO. 

Onderwijsbureau
Gevormd door vaste-, tijdelijke en/of gedetacheerde medewerkers die gespecialiseerd zijn in: Administratie, Algemene Zaken, Financiën, Huisvesting, Personeel&Organisatie, Onderwijs(kwaliteitszorg) en Begeleiding.

GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders; elke school vaardigt vanuit haar eigen MR een ouder en een leerkracht af; de GMR kent een eigen reglement.

12 openbare basisscholen
Elke school heeft een eigen schooldirectie, eigen personeelsleden, een eigen MR en een eigen website. Klik op de desbestreffende school hiernaast.

1 speciale school voor basisonderwijs
Ook met een eigen schooldirectie, eigen personeelsleden en MR. Klik ook hiernaast op sbo Het Kompas.

Daarnaast bestaan er tal van netwerken en overlegvormen met andere instanties. Als gevolg van de komst van passend onderwijs is er een nieuw samenwerkingsverband. Zie o.a. link "Samen naar school".

Dat velen achter de krachtenbundeling staan werd al duidelijk in de voorfase toen iedereen de kans kreeg een naam te kiezen en een logo te ontwerpen. Vele reacties volgden.
We zijn erg trots op de creativiteit onder onze leerkrachten. Een van hen heeft een prachtig logo ontworpen! Dat geeft sterk weer hoe elke school uniek blijft en hoe we samen juist een krachtig geheel vormen. Haar naam hoefde niet in de openbaarheid, maar ons logo staat geregistreerd bij merkenbureau en u komt het vaak tegen!

 
 

Achterliggende gedachten bij het logo
De naam van de stichting en de cirkel met puzzelstukjes vormen het logo als één geheel. Kort samengevat staat het logo voor:

 • De puzzelstukjes
  de puzzelstukjes zijn uniek net als de scholen en de kinderen, kinderen puzzelen zich door de basisschool, we willen ze ieder jaar meer stukjes meegeven die aan het eind allemaal in elkaar passen en een sterk geheel vormen, ondanks en dankzij de onderlinge verschillen puzzelen de scholen samen om sterk beleid te ontwikkelen;
 • De bol, de cirkel
  de bol/cirkel is een vorm die eenheid en gaafheid symboliseert er is geen boven- of onderkant, geen enkel stukje is superieur;

  alle delen zijn van even groot belang, je hebt iedereen nodig om tot die eenheid en gaafheid te komen, de bol kan gezien worden als een bal die gericht in beweging komt;

  het doel is om er samen voor te zorgen dat elk kind een sterke basis meekrijgt en zo uiteindelijk een passende plaats in de samenleving vindt;
 • De kleuren
  het zijn niet voor niets de basiskleuren; elk kind leert deze kleuren snel en zo symboliseren die kleuren dat we bezig zijn met de basisvaardigheden; bovendien staan ze voor de vrolijkheid die in elk kind zit.


Samen staan we sterk en laten we de bal de goede richting op rollen!