GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Na de invoering van de nieuwe WMS (Wet op de Medezeggenschap Scholen) in 2007 hanteren alle SOPOGO scholen het nieuwe (G)MR-reglement met het bijbehorende MR-statuut.
Iedere school heeft een oudervertegenwoordiger en een teamvertegenwoordiger afgevaardigd in de GMR. De scholen geven er de voorkeur aan om MR-leden af te vaardigen naar de GMR, hoewel dit wettelijk niet verplicht is. Men kan ook GMR vertegenwoordigers kiezen die geen zitting in de MR hebben. De GMR houdt zich bezig met dezelfde beleidsterreinen als de MR waar het gaat over gemeenschappelijke (bovenschoolse) regelingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het GMR-reglement op de scholen en het onderwijsbureau; zie ook deze website van SOPOGO bij "Visie, beleid en statuten". De verslagen van de GMRvergaderingen worden ook na vaststelling op deze website geplaatst.

Medezeggenschapsraad (MR)
Na de invoering van de nieuwe WMS (Wet op de Medezeggenschap Scholen) in 2007 hanteren alle SOPOGO scholen het nieuwe (G)MR-reglement met het bijbehorende MR-statuut.
Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) kiezen de ouders iedere 3 schooljaren een oudergeleding en het schoolteam een teamgeleding, eveneens voor de periode van 3 schooljaren. Elke MR houdt zich vooral bezig met beleidsmatige en toezichthoudende zaken aangaande de schoolorganisatie, bv. het aanstellinsbeleid, huisvesting, de tussenschoolse- en buitenschoolse opvang, het zorgplan, de veiligheid, het personeelsbeleid en het financiële beleid. In de WMS en de Medezeggenschapsreglementen van SOPOGO zijn de bevoegdheden van de MR geregeld. Er bestaan 2 bevoegdheden, t.w.: het adviesrecht en het instemmingsrecht.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het MR-reglement en het MR-statuut op de scholen en het onderwijsbureau; zie ook op deze website onder "Visie, beleid en statuten".

GMR Verslagen

Concept verslag GMR 06-12-2016

Verslag GMR 03-11-2016
Verslag GMR 31-10-2016 (ter kennisname)
Verslag GMR 28-09-2016

Verslag GMR 14-06-2016
Jaarverslag GMR 2015-2016
Verslag GMR 13-04-2016

Verslag GMR 02-02-2016
Verslag GMR 07-12-2015

Verslag GMR 30-09-2015
Jaarverslag GMR 2014-2015
Verslag GMR 16-06-2015

Verslag GMR 20-04-2015
Verslag GMR 03-02-2015
Verslag GMR 08-12-2014
Verslag GMR 01-10-2014
Verslag GMR 24-06-2014
Verslag GMR 22-04-2014
Verslag GMR 05-02-2014
Verslag GMR 11-12-2013
Verslag GMR 01-10-2013
Verslag GMR 24-06-2013
Verslag GMR 22-04-2013
Verslag GMR 06-02-2013